ОТГОВОРНОСТ:

Организаторът на промоцията не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела за собственост върху регистрирани промоционални карти с кодове. Всички регистрации на промоционални кодове подлежат на проверка от Организатора.

Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

Организаторът на промоцията не носи отговорност към потребителите, в случай че продукти с промоционални карти с кодове се продават в търговската мрежа след изтичане срока на промоцията.

Организаторът на промоциятаи търговците на дребно, които продават промоционалните продукти, не носят отговорност за кодовете, които са нередовни, поради грешки от различен характер, например при отпечатването им, или са повредени при производството и опаковането на продуктите, или при разопаковането им от потребителите и други.

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които биха възпрепятствали реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.

Организаторът на промоцията не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на данните от изпратени регистрации.

“БОДИ СКУЛПТУР” ООД определя начален и краен период на промоцията, като си запазва правото да променя периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства, като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира промоцията на съответната дата и/или да я прекрати преди изтичане крайния срок на промоцията, както същата е била първоначално обявена.

Промоцията се организира от “БОДИ СКУЛПТУР” ООД на територията на Република България. “БОДИ СКУЛПТУР” ООД си запазва правото да промени датата на старта на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства, като забавяне на промоционални материали, срив в електронните си системи или други подобни, не може да активира промоцията на съответната дата.

Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в същата се решават чрез преговори, като при невъзможност да се постигне съгласие – пред съответните компетентни органи.

 

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Всички лични данни на потребителите ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба.

Включвайки се в съответната промоционална игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от “БОДИ СКУЛПТУР” ООД за цели, свързани със съответната игра, информиране на участниците за бъдещи активности и игри, организирани от “БОДИ СКУЛПТУР” ООД, както и за разпространение на награди.