ОБЩИ УСЛОВИЯ НА "БОДИ СКУЛПТУР" ООДI.ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ,„БОДИСКУЛПТОР“ ООД, ЕИК 204355748, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив , ул. “Петрова Нива“ 16, регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG204355748, наричана по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ или КЛИЕНТИ, на електронния магазин „trecnutrition.bg”.

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН „trecnutrition.bg

Чл. 2. Trecnutrition.bg e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://trecnutrition.bg/, чрез, който Ползвателите могат да сключват договори за покупка и доставка на предлаганите стоки с регистрация и създаване на потребителски профил или директно чрез формата на незабавна поръчка, както и:

 

При поръчка КЛИЕНТЪТ се задължава да плати цената на стоката, услугите и разходите за доставка съгласно условията описани в информацията за доставка и заплащане на стоки и услуги, както и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка.

Да получават информация за нови стоки и услуги предлагани от  http://trecnutrition.bg.

Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с http://trecnutrition.bg, чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет.

Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата http://trecnutrition.bg в Интернет.

Чл. 3. ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя цените на предлаганите стоки и услуги, без необходимост от предварително уведомяване. Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.
Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е зачеркната.
Чл. 4. (1)При липса на наличност от заявената стока ДОСТАВЧИКЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение на посочената от КЛИЕНТА електронна поща или на посочения телефон.

(2)Потребителят е длъжен своевременно да съобщи на Доставчика за настъпила промяна в предоставените данни за контакт, тъй като в противен случай изпратената информация се счита за достигнала.
(3) При посочени неверни данни - непълен или погрешен  адрес, лице за контакти и/или телефон ДОСТАВЧИКЪТ не е обвързан, от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.


Чл. 5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за допуснати грешки и неточности в публикуваната на http://trecnutrition.bg информация. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да разширява и стеснява предлаганата информация, която Потребителят има възможност да получи на интернет страницата, включително и правото на корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на артикулите.


III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 6. ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоката сам или чрез трети лица, подходящо опакована, съгласно вида ѝ. В определени случаи e възможно доставката да бъде извършена на части (например две отделни пратки).
Чл. 7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения, публикации или други под продуктите, включително и за увреждане на здравословното състояние на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.
Чл. 8. КЛИЕНТЪТ има право да откаже получаването или да върне стока в следните случаи:

 

-  Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката.

 

- Ако при транспортирането стоката е повредена.

 

- Ако е налице съществено несъответствие между поръчаната и доставената стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 48 часа след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.

 

Чл.9 След получаване и заплащане на стоката, Клиентът може да направи рекламация и да иска връщането на стоката и възстановяване на платената от него сума, в случай, че за стоката се установи съществен скрит дефект, като правото да се направи такава рекламация се погасява в срок до 48 часа от получаването на стоката.

 

При предявяване на рекламация Потребителят може да претендира за:

 • Възстановяване на заплатената сума
 • Заменяне на стоката с нова
 • Отстъпка от цената

Разопаковани и/или отворени от КЛИЕНТА хранителни добавки и/или храни за спортисти не подлежат на замяна или връщане.

В случаите на чл. 69, ал. 3, от ЗЗППТ, КЛИЕНТЪТ има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде отворена и са спазени следните условия:

 

o    Запазен добър търговски вид;

o    Запазена оригинална опаковка;

o    Транспортните разходи за връщането на стоката са за сметка на КЛИЕНТА.

Извън изброените по-горе случаи, КЛИЕНТЪТ няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката. При отказа за получаване се съставя констативен протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказа му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 10. ДОСТАВЧИКЪТ полага необходимите грижи за защита на личните данни на КЛИЕНТА (съгласно Закона за защита на личните данни), които са му станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако КЛИЕНТЪТ е предоставил неверни данни.
Чл. 11. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи Условия, ДОСТАВЧИКЪТ може да използва личните данни на КЛИЕНТА за целите, предвидени в настоящия договор.
Чл. 12. ДОСТАВЧИКЪТ има право да използва информацията за предлаганите стоки и/или услуги на КЛИЕНТА, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, анкети, статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случаи на изрично несъгласие на същия, изпратено на следната електронна поща:info@trecnutrition.bg .
Чл. 13. ДОСТАВЧИКЪТ има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.
Чл. 14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЪЧИКЪТ  има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението му при използване на електронния магазин.

V.ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителните:

 1. Наименования на ДОСТАВЧИКА: „БОДИСКУЛПТОР“ ООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив , ул. “Петрова Нива“ 16, регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG204355748.
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. Пловдив , ул. “Петрова Нива“ 16
 4. Данни за кореспонденция:  гр. Пловдив , ул. “Петрова Нива“ 16

Електронна поща: info@trecnutrition.bg.

Tелефон: 0897 051 321

 1. Надзорни органи:
 • Комисия за защита на личните данни - Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
 • Комисия за защита на потребителите - Адрес: гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3,4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
 • Комисия за защита на конкуренцията - Адрес: гр.София 1000, бул. "Витоша" №18, Телефон: (02) 935 61 13 Факс: (02) 980 73 15 Уеб сайт: www.cpc.bg.

 

ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя и отменя настоящите Общи условия, предназначени за регулиране на отношенията му с ползватели и клиенти, за което същите се считат за уведомени с публикуването им на интернет страницата.

 

Настоящите общи условия влизат в сила за всички ползватели от: 01.03.2017г.